http://canadianpharmacyon.com/ canadian pharmacy pharmacy ratings http://buyphenterminewithoutprescription.net/

Mapszie - Magyar Pszichológusok Egyesülete

Az egyesület alapszabálya Nyomtatás
 
 
Magyar Pszichológusok Egyesülete

ALAPSZABÁLYA

1.§


A szervezet neve: Magyar Pszichológusok Egyesülete

Rövid név: MAPSZIE

Működési területe: Magyarország

Székhelye: 1062 Budapest, Székely Bertalan u. 3

Alapítási éve: 2008
 
2.§

A Magyar Pszichológusok Egyesülete célja


A Magyar Pszichológusok Egyesülete nonprofit társadalmi szervezet, amelynek alapvető célja a szakszerűség és a tudományosság képviselete, a pszichológiai oktatásban, kutatásban és gyakorlatban működők érdekvédelme, szakmai munkájuk támogatása, a pszichológusok szakmai képzésének, továbbképzésének elősegítése, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerének alakítása, a pszichológia oktatását és a pszichológia különféle területeinek gyakorlati alkalmazását érintő politikai döntéshozatal befolyásolása, a pszichológusok és a pszichológia nyilvánosság előtti megjelenésének formálása, a lakosság pszichológiai kultúrájának ápolása, szakmai állásfoglalás a pszichológia tudományát és gyakorlatát érintő kérdésekben.
 

3.§

A Magyar Pszichológusok Egyesülete alaptevékenységei
 

A Magyar Pszichológusok Egyesülete alaptevékenységekként folytatja:

1. Fellép a pszichológiai oktatásban, kutatásban és a pszichológiai gyakorlatban tevékenykedők érdekei védelmében.

2. Konferenciákat, workshop-okat, felolvasó üléseket, előadásokat, ankétokat szervez, kutatásokban vesz részt a pszichológusok szakmai képzése és továbbképzése érdekében.

3. Állást foglal a pszichológia oktatását és gyakorlati alkalmazását érintő szakmapolitikai és szakmai-etikai kérdésekben.

4. Szakmai rendezvényeket szervez a nevelés és oktatás, képességfejlesztés terén, pszichológiai szaktanácsadást, tájékoztatást és ismeretterjesztést folyat a pszichológiai kultúra ápolása érdekében.

5. Az illetékességi körébe tartozó teljesítmények elismerésére társadalmi, állami kitüntetések adományozását kezdeményez(het)i, és szakmai elismerési formákat maga is alapíthat.

9. Önállóan vagy partnereivel együttműködve információs tevékenységet folytat.

10. Testületként, vagy választott képviselői által véleményt mond a pszichológiai tárgyú, tartalmú tevékenységek szakszerűségéről, tudományos minőségéről. 
 
 

4.§

A Magyar Pszichológusok Egyesülete nonprofit társadalmi szervezet

1. Az Egyesület tevékenységét az Alapszabály és a hatályos jogszabályok előírásai szerint, nonprofit társadalmi szervezetként végzi.

2. Mint önálló szakmai és tudományos társadalmi szervezet, független az állami szervektől, politikai-világnézeti alapon működő szerveződésektől. Politikai pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el. Országgyűlési és önkormányzati választásokon jelöltet nem állít, és nem pártfogol.

3. A Magyar Pszichológusok Egyesülete társadalmi szervezetként céljainak megvalósítása és alapszabályának keretei között szakmai tevékenységeket folytat.
 

5.§

A Magyar Pszichológusok Egyesülete tagjai

1. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tagjai természetes személyek, illetve jogi személyek, szervezetek, egyesületek, vállalkozások, felsőoktatási szervezeti egységek (például karok, tanszékek, intézetek) egyaránt lehetnek (utóbbiak a továbbiakban: intézményi tagok).

2. Alapító tagok: az alakuló közgyűlésen jelen lévő, a szervezet megalakításában részt vevő tagok.

3. Tag az lehet, akit/amelyet írásos jelentkezése alapján az alapító tagok egyike támogat, és akinek a felvételét az Elnökség ajánlása alapján a közgyűlés egyszerű többséggel megszavazza.

4. Az intézményi tagoknak lehetnek olyan tagjai, akik alanyi jogon is társasági tagok.

5. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tagjai közül kizárhatja, akinek tevékenysége, nyilvános állásfoglalása az Egyesület  alapszabályában szereplő célokkal nem összeegyeztethető. A kizárásról való döntést az Elnökség javaslata alapján a közgyűlés hozza meg.
 

6.§

A tagok jogai és kötelességei


1. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tagja jogosult részt venni a szervezet tevékenységében, rendezvényein, továbbá kezdeményezheti kérdések megvitatását.

2. A természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján jogosult a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni.

3. A tagok választhatnak és választhatók az egyesület szerveibe. Az egyesület nem természetes személy tagjai törvényes képviselőik útján választhatnak és választhatók.

4. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tagja köteles a szervezet alapszabályát és belső szabályzatait, valamint szervei által hozott határozatokat megtartani, célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani, a Magyar Pszichológusok Egyesülete közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, továbbá az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben, június 30-ig a Magyar Pszichológusok Egyesülete bankszámlájára befizetni.

5. A tagdíjfizetési kötelezettség alól a tag kérelmére az Elnökség felmentést adhat.

6. A szervezet nem természetes személy tagjai törvényes képviselője útján gyakorolhatják és teljesíthetik jogaikat és kötelezettségeiket. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.

7. A Magyar Pszichológusok Egyesülete valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

7.§

A tagság megszűnése
 

1. A tagság megszűnik: kilépés, törlés, és elhalálozás esetén. A jogi személy tagsága megszűnik annak jogutód nélküli megszűnésével is.

2. Kilépésnek minősül, ha a tag tagsági viszonyának megszüntetését az Elnökséggel írásban közli.

3. Törlés minősítéssel veszti el tagságát az, aki egy évnél nagyobb tagdíjhátralékát ismételt felszólítás ellenére sem rendezi. Törlés minősítés megállapítására az Elnökség jogosult. A törlés minősítés kezdeményezése előtt az Elnök a tagot köteles írásban felszólítani tagdíj-hátraléka rendezésére. A tagnak a felszólítás kézhez vétele után az elmaradt tagdíj megfizetésére egy hónap (30 nap) áll rendelkezésére, és csak ennek elmaradása esetén lehet vele szemben a törlés szankciót alkalmazni.

4. A tag a Közgyűlés többségi állásfoglalásával kizárható, ha alátámasztást nyert, hogy tevékenysége, vagy nyilvános állásfoglalása nem egyeztethető össze az Egyesület céljaival, szakmai etikai elveivel. A Közgyűlés a kizárásról titkosan szavaz.

5. Amennyiben a tag tagsági viszonya bármely okból megszűnik, az Elnökség törli a tagot az Egyesület nyilvántartásából. 
 

8.§

A Közgyűlés
 

1. A Magyar Pszichológusok Egyesülete legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést az Elnökség a napirend egyidejű közlésével hívja össze. A Közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal. A meghívókat elektronikus formában (e-mailben) ennek hiányában: levélben valamennyi taghoz el kell juttatni.

2. A Közgyűlés ülései lehetnek rendesek és rendkívüliek. Rendes közgyűlést legalább évenként kell összehívni. Rendkívüli közgyűlés összehívására akkor kerül sor, ha a Magyar Pszichológusok Egyesülete tagjainak legalább egyharmada azt az Elnöknél írásban kezdeményezi. A kezdeményezéshez meg kell jelölni a rendkívüli Közgyűlés tervezett napirendjét.

3. A szabályosan összehívott Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság legalább 50%-a+1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a Közgyűlés azonos napirenddel ismételten összehívható (megismételt Közgyűlés). Ekkor a Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. Erre a tagok figyelmét a meghívóban külön fel kell hívni. A megismételt közgyűlés határozatképessé válásának feltétele az is, hogy az eredeti meghívóban feltüntetésre kerüljön a tag figyelmének felhívása távolmaradásának következményeire.

4. A Közgyűlés levezető elnökét a Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel maga választja meg.

5. A határozatképes Közgyűlés döntéseit egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök szavazata dönt.

6. Amennyiben valamelyik tag titkos szavazást kezdeményez, a levezető elnök köteles titkos szavazást elrendelni.

7. A Közgyűlés hatásköre:

      7.1. elfogadja a Magyar Pszichológusok Egyesülete Alapszabályát és dönt annak módosításáról;

      7.2. megválasztja az elnököt, az alelnököt és a titkárt;

      7.3. megvitatja és elfogadja a Magyar Pszichológusok Egyesülete munkájáról szóló beszámolókat, meghatározza a következő időszak legfontosabb feladatait;

      7.4. megvitatja és jóváhagyja a Magyar Pszichológusok Egyesülete éves pénzügyi jelentését és költségvetését;

      7.5. dönt minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt

      7.6. napirendre tűzi azokat a javaslatokat, indítványokat, panaszokat, amelyek a Közgyűlés előtt legalább nyolc nappal beérkeztek az Elnökséghez, és az Elnökség azokat a Közgyűlést megelőzően valamennyi tag számára legalább a közgyűlés tervezett időpontját 3 nappal megelőzően megküldte (postai, vagy elektronikus levélben).

      7.7. dönt saját feloszlásáról, más szervezettel való egyesüléséről;

      7.8. megszűnése (saját feloszlása) vagy más szervezettel történő egyesülése esetén dönt vagyonának sorsáról.
      

9.§

Az Elnökség
 

1.A Magyar Pszichológusok Egyesülete munkájának folyamatosságáról az Elnökség gondoskodik, melynek tagjai az Elnök, az Alelnök és a Titkár (a továbbiakban: elnökségi tagok). Az Elnökség a Magyar Pszichológusok Egyesülete ügyintéző és képviseleti szerve.

2.  Az Elnök az Egyesület képviselője. Vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit. Akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti.

3. Az Alelnök az Elnök útmutatásai alapján részt vesz az Egyesület irányításában, az elnökségi határozatok megfogalmazásában. Az Elnök kérésére, vagy akadályoztatása esetén az Alelnök helyettesíti az elnököt.

4.. Az Elnök  képviseli a Magyar Pszichológusok Egyesületét és felel az Alapszabály szerinti működéséért. Képviseleti joga önálló.

5. A bankszámla felett az Elnök és az Alelnök együtt rendelkeznek.

6. A Titkár az Elnök kérésére előkészíti az üléseket, értesíti a tagságot, általában szervező munkával segíti az Elnökséget.

7. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel, öt éves időtartamra választja. A Közgyűlés titkos szavazással, minősített többséggel az Elnökséget, vagy egyes tagjait visszahívhatja, helyükre egyszerű többséggel új tagok választhatók. A visszahívás indoka lehet, ha az Elnökség, vagy egyes tagjai tevékenységüket nem az Egyesület alapszabályában foglaltaknak megfelelően végzik.

8.. Az elnökségi tagság megszűnik:

    * 

            8.1. a megbízatás lejártával;

    * 

            8.2. lemondással, ha azt írásban az Elnökségnek bejelenti;

    * 

            8.3. a Közgyűlés kétharmadának határozatával

9. Ha az elnökségi tag megbízatása lemondás vagy elhalálozás miatt szűnik meg, a soros Közgyűlésen helyére új elnökségi tagot kell választani.

10. Az Elnökség ülései határozatképesek, ha annak összes tagja jelen van. Az elnökségi döntések meghozatalához egyszerű többségre van szükség. Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az Elnökség tagjai közül bárki az adott tárgyban titkos szavazást kezdeményez.

11. Az elnökségi ülések összehívásáról és szabályszerű menetéről az Elnök gondoskodik. Az elnökségi üléseket legalább negyedévente össze kell hívni. Az Elnökség ülésére a tagok javaslata alapján az Elnök tanácskozási joggal bárkit meghívhat. Az elnökségi ülésre szóló meghívót a napirend megjelölésével legalább egy héttel az ülés előtt el kell juttatni az elnökségi tagoknak.

12.. Az Elnökség:

            12.1. a Közgyűlések közti időszakban, a közgyűlési határozatok alapján a Magyar  Pszichológusok Egyesülete ügyeiben – kivéve a közgyűlési döntést igénylő kérdéseket –  határoz, szervezi és irányítja annak munkáját, gondoskodik a működés anyagi és tárgyi  feltételeiről;

            12.2. dönt a Közgyűlés által jóváhagyott feladatok megvalósításához szükséges tagdíjak  mértékéről, a beszedés irányelveiről;

            12.3. dönt a Közgyűlés összehívásáról;

            12.4. előkészíti a Közgyűlést, gondoskodik annak szabályszerű lebonyolításáról;

            12.5. jóváhagyja az éves gazdálkodási tervet, illetve gondoskodik a szabályszerű  gazdálkodásról, vagyonról;

            12.6. tagnyilvántartást vezet;

      12.7. dönt a tagsági díj fizetése alóli felmentések ügyében.
 
 

10.§

A Magyar Pszichológusok Egyesülete gazdálkodása

1. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tagdíjakból, támogatásokból, pályázati bevételekből, valamint a profiljába illő szakmai tevékenység hasznából gazdálkodik.

2. Az éves tagdíj 1000 Ft. A tagdíj mértékéről a Közgyűlés dönt.

3. A Magyar Pszichológusok Egyesülete bevételeit és vagyonát csak az Alapszabályban megjelölt célok és tevékenységek érdekében használhatja fel.

4. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tartozásáért saját vagyonával felel.

5.. A Magyar Pszichológusok Egyesülete befektetési tevékenységet nem folytat.
 
 
 

11.§

A Magyar Pszichológusok Egyesülete megszűnése

1. A Magyar Pszichológusok Egyesülete megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való egyesülését minősített többséggel megszavazza és kimondja.

2. Megszűnik továbbá a Magyar Pszichológusok Egyesülete, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

3. A Magyar Pszichológusok Egyesülete megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
 
 

12.§

Záró rendelkezések


1. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megjelent szavazásra jogosult tagok számát, a tárgyalt napirendet, a hozott döntések pontos tartalmát, időpontját és hatályát, jelölve a támogatók, az ellenzők és a tartózkodók számával.

2. A Magyar Pszichológusok Egyesülete archívumának kezelése, a dokumentumok nyilvántartása az Elnök feladata.

3. A Magyar Pszichológusok Egyesülete irataiba az Elnökkel folytatott egyeztetés alapján lehet betekinteni.

5. A Magyar Pszichológusok Egyesülete szolgáltatásait igénybe venni kívánó természetes és jogi személyek igényüket az Elnöknél jelzik. Az igénybevételről az Elnökség dönt.

6. Jelen alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2008 május 5.-én fogadta el.
 
 
 
 

Budapest, 2008. május 5.                                                   Dr Vajda Zsuzsanna

                                                                                                Elnök

 
 

Hírlevél

Feliratkozás a MaPsziE hírlevelére: A hírlevélben leginkább az egyesület által szervezett programokról adunk hírt, így például a pszichológia szabadegyetemekről, az általunk szervezett konferenciákról, és a pszichológia világát érintő témákról. Hírlevél általában havonta vagy kéthavonta jelenik meg.

 

A Hírlevélre való feliratkozáshoz klikk ide!

 

Mapszie - Magyar Pszichológusok Egyesülete Template by Ahadesign Támogatja a Joomla!